Twee locatiemanagers vakschool voor creatief talent

Eind 2018 zijn Sandra Saris en Frank Kat aangesteld als locatiemanager van SintLucas, vakschool voor vmbo en mbo voor de creatieve industrie. Zij moeten de organisatie een gezamenlijk gezicht geven, met behoud van de sterke punten van hun locaties in Eindhoven en Boxtel.

Veranderingstraject

SintLucas begeleidt creatieve talenten naar een mooie toekomst in de creatieve industrie. De organisatie verzorgt hiertoe vmbo en mbo op twee locaties in Eindhoven en Boxtel. In 2018 is door SintLucas een veranderingstraject in gang gezet om de eigen verantwoordelijkheid van de teams op beide locaties te vergroten en tegelijk de samenwerking en uitwisseling tussen de locaties te stimuleren. Dit traject past bij de strategische koers die door het College van Bestuur in gang is gezet. Voor dit traject is een periode van twee jaar uitgetrokken.

Locatiemanagers

Er was behoefte aan meer aandacht voor de dagelijkse gang van zaken op de locaties om de nog in ontwikkeling zijnde teams te ondersteunen. Daarvoor werd de directiefunctie geherpositioneerd en (voor de duur van twee jaar) versterkt met de nieuwe functie van locatiemanager op beide locaties. Twynstra Gudde Executive Search werd gevraagd voor deze twee functies geschikte kandidaten te zoeken. Complicerend was, dat de opdracht moest worden uitgevoerd in een relatief korte periode van twee maanden middenin de zomervakantie van 2018.

De procedure

Door zowel open te adverteren via Linkedin als direct te zoeken in eigen netwerken en bestanden hebben we diverse passende kandidaten met managementervaring in het onderwijs kunnen vinden. Deze kandidaten hebben gesproken met het College van Bestuur en de directeur HRM en daarna met een vertegenwoordiging van de locaties. Alle gesprekken zijn door ons voorbereid en begeleid. Op grond van deze gesprekken is de keuze gevallen op Sandra Saris en Frank Kat. Volgend op hun benoeming begeleiden wij hen en het bestuur van SintLucas bij de ‘onboarding’ zodat we er zeker van zijn dat de samenwerking optimaal verloopt.

De geselecteerde kandidaten

Sandra Saris is een verfrissende en creatieve leidinggevende met ervaring als locatieleider in het havo/vwo die altijd ziet ‘hoe het ook kan’.
Frank Kat is een inspirerende manager met brede ervaring in het onderwijs. Hij ziet het als zijn missie om de (onderwijs)wereld mooier en beter te maken.

Erasmus Universiteit Rotterdam – Beleidsdirecteur Real Estate & Facility

Wij zoeken een:

Beleidsdirecteur Real Estate & Facility

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal gedreven, grensverleggende

universiteit van wereldklasse die bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving. De universiteit is vernoemd naar de Rotterdamse humanist Desiderius Erasmus en is een universiteit van denkers en doeners. De universiteit integreert academisch toponderzoek met excellent, uitdagend en inspirerend onderwijs. De wetenschappers, studenten en alumni van de EUR zetten zich in om mondiale maatschappelijke uitdagingen op te lossen, geïnspireerd door de bloeiende moderne metropool Rotterdam. De stad Rotterdam dient daarbij als inspiratiebron en als laboratorium.

Het onderzoek van de EUR is interdisciplinair van karakter en richt zich op gezondheid, welvaart, bestuur en cultuur. De EUR heeft 9 faculteiten en 28.000 studenten en circa 3.000 medewerkers en 493 hoogleraren. Het aantal internationale studenten neemt toe tot ruim 5.800 studenten uit maar liefst 118 landen. Er wordt de komende jaren een forse groei van studenten verwacht. Voldoende diversiteit qua nationaliteiten is essentieel voor het creëren van een echte internationale leeromgeving en het verrijken van de kennis en vaardigheden.

De EUR heeft campussen op vier locaties, waarvan drie in Rotterdam en een in Den Haag. Campus Woudestein is het academische hart en onderwijscentrum van de universiteit met moderne faciliteiten om te studeren en vrije tijd door te brengen.

De EUR kent twee bestuursniveaus in haar hoofdstructuur: het universitaire niveau en het niveau van de faculteiten en diensten. De bestuursstructuur is vastgelegd in het bestuurs- en beheersreglement van de universiteit. Op beide bestuursniveaus fungeren formele medezeggenschapsorganen. Het college van bestuur is op universitair niveau verantwoorde-lijk voor de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid en het beheer van de universiteit. Het college bestaat uit drie leden: de voorzitter, de rector magnificus en lid. Het derde lid van het college heeft de portefeuille bedrijfsvoering (human resources, financiën en economisch beleid, real estate en facilitaire voorzieningen en informatievoorziening en ICT). De uitdaging voor de komende jaren is een verdergaande digitalisering, het verder verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het verbinden van de bedrijfsvoering met de strategische doelstellingen voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

De directeur Real Estate & Facility rapporteert aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering van het college van bestuur. Hij/zij maakt onderdeel uit van het Overleg Bedrijfsvoering, dat wordt gevormd door de directeuren van de centrale diensten, de directeuren Bedrijfs-voering van de faculteiten, de CIO en de concerncontroller, dat wordt voorgezeten door de portefeuillehouder Bedrijfsvoering van het college van bestuur. Binnen dit overleg vindt afstemming plaats over de ontwikkeling en toepassing van strategische kaders voor de dienstverlening. Ook is de directeur lid van het dienstenoverleg waarin de uitvoering van de dienstverlening overeenkomstig de PDC (producten- en dienstencatalogus) wordt gemonitord.

Kerntaken

De directeur Real Estate & Facility is verantwoordelijk voor de volgende kerntaken van de dienst:

 • Strategisch beleid vastgoed, huisvesting en facilitaire voorzieningen: het bijdragen aan de EUR-strategie en het vertalen van deze strategie naar een meerjarige vastgoed- en huisvestingstrategie en voor facilitaire voorzieningen. Eerste adviseur van het college van bestuur op deze vakgebieden.
 • Ontwikkeling van EUR brede dienstverlening: het samen met de directeuren Bedrijfs-voering van de faculteiten, de andere beleidsdirecteuren van de centrale diensten en de portefeuillehouder Bedrijfsvoering van het college van bestuur de EUR-brede dienst-verlening definiëren en op basis van contractering leveren van de diensten. Voortdurende vernieuwing, klantgerichtheid en zakelijkheid zijn belangrijke drijfveren alsmede het denken en doen vanuit een EUR-brede, gezamenlijke bedrijfsvoering.
 • Proces van de dienstverlening: het optimaal, klantgericht en voorspelbaar ondersteunen van de wetenschappers, docenten en studenten, binnen de kaders van de producten- en diensten-catalogus. Het proces van dienstverlening kenmerkt zich door voorspelbaarheid, zakelijkheid en transparantie over en weer met oog voor onderwijs en onderzoek.
 • Managen van de dienst RE&F: het aansturen van de dienst, overeenkomstig de strategie van de EUR. Verantwoordelijk voor de organisatie en de bedrijfsvoering van de dienst, dagelijks leidinggeven aan de managers en indirect aan de medewerkers van de dienst.
 • Budgetbewaking: het opstellen, beheren en bewaken van (meerjarige) exploitatie- en investeringsbudgetten. Ontwikkelen van ken- en stuurgetallen voor de vastgoed-ontwikkeling en zorg dragen voor adequate verankering van vastgoedprojecten in de planning & controlcyclus.

Uitdagingen

De visie op RE&F blijft het bieden van (fysiek) inspirerende, goed functionerende en doel-matige huisvesting en dienstverlening zodat studenten, medewerkers en bezoekers op de locaties van de EUR optimaal kunnen presteren en zich thuis voelen. De kwaliteit van dienstverlening moet beter.

Het bouwprogramma ‘Campus in Ontwikkeling’ is in uitvoering en vraagt om een herijking voor de komende jaren. De campus mag nog meer (internationale) allure en meer ‘verbinding’ krijgen met de stad Rotterdam. Zo spant de EUR zich samen met de gemeente Rotterdam in op ontwikkelingen van nabijgelegen gebieden in de stad, vooral richting het sportcomplex van Excelsior en het Sciencepark. Het meer en beter huisvesten van (inter-nationale) studenten is hiervoor een belangrijke drijfveer.

De bedrijfsvoering van de EUR ontwikkelt zich verder naar klantgerichtheid, zakelijkheid en flexibiliteit. in deze beweging wordt het Universiteit Support Center herschikt naar een zestal centrale diensten die verantwoordelijk zijn voor uitvoering en beleidsontwikkeling op hun functionele deelgebied. Deze diensten worden geleid door direct aanspreekbare eindverantwoordelijke directeuren. Zo worden vastgoed, huisvesting en facilitaire voorzieningen samengevoegd in de dienst Real Estate & Facility.

Er ligt een advies over de herinrichting van de nieuwe dienst RE&F, gericht op het versterken van de regieorganisatie met een duidelijke onderverdeling van de volgende activiteiten: Dienstenmanagement, Assetmanagement, Projectmanagement, Services en Inkoop- en contractmanagement. De nieuwe directeur RE&F krijgt de ruimte om hiertoe keuzes te maken, passende bij de EUR-strategie. Daarna zal hij/zij verantwoordelijk worden voor het proces van de inrichting en de bemensing van de managementposities en het voor het leiden van het (organisatie- en cultuur)veranderingsproces van de dienst.

Profiel

De gezochte ideale kandidaat als directeur heeft:

 • ruime leidinggevende ervaring, tenminste vijf jaar als eindverantwoordelijke manager van hoogopgeleide professionals in een grote kennisintensieve organisatie
 • gedegen vastgoedkennis, ervaren met het ontwikkelen, voorbereiden en realiseren van (meerjarige) visie en projecten
 • strategisch en analytisch denkvermogen. Is initiatiefrijk en ambitieus en in staat abstracte plannen/kaders te vertalen naar aansprekende en effectieve implementatietrajecten. Is positief, zelfsturend en gestructureerd
 • natuurlijk gezag, tact en empathisch vermogen, is organisatiesensitief met ‘pushing power’ en implementatie kracht. Ervaren met (organisatie- en cultuur)veranderprocessen en heeft de beschikking over een breed interventierepertoire
 • netwerker, onderhoudt constructieve relaties met de collega’s van de andere diensten, faculteiten en het college van bestuur. Onderhoudt tevens externe netwerken, zoals met VSNU, gemeente Rotterdam en andere universiteiten. Signaleert vroegtijdig relevante (internationale) ontwikkelingen en weet die te vertalen voor de EUR
 • excellente communicatie kwaliteiten. Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden van de Nederlandse en de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO Nederlandse Universiteiten schaal 16. De inschaling is afhankelijk van de ervaring. Datum indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de Beleidsdirecteur Real Estate & Facility rond half juli 2019 te benoemen. De EUR laat zich in deze procedure begeleiden door Leon Bovée en Tom Geerdink van Twynstra Gudde Executive Search.

De selectiecommissie bestaat uit drie leden:

 • Roelien Ritsema van Eck – lid van het college van bestuur
 • Monique Thomas -directeur University Support Centre a.i.
 • Victor Bekkers – decaan van Erasmus School of Social and Behavourial Sciences.

De gesprekken met de selectiecommissie worden gehouden in de week van 24 juni a.s. bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50 in Rotterdam.

Vanwege het strategisch belang van deze functie voor het functioneren van de EUR als geheel, wordt ook de voorzitter van het college van bestuur betrokken in het selectietraject. Indien de selectiecommissie van mening is dat er een of twee benoembare kandidaten uit de procedure naar voren komen, zullen deze kandidaten een gesprek hebben met Kristel Baele (voorzitter van het college van bestuur).

De adviescommissie bestaat uit drie medewerkers van de dienst RE&F en een vertegen-woordiger van de medezeggenschap van de gezamenlijke diensten. Deze commissie komt bijeen als er een of twee voorkeurskandidaten zijn, die benoembaar geacht worden door de selectiecommissie. Deze commissie adviseert de selectiecommissie over de geschiktheid van de kandidaten.

Een ontwikkelassessment en het inwinnen van referenties kan deel uit maken van de procedure.

Als u voor deze functie belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met Sylvia van den Heuvel van Twynstra Gudde Executive Search (033 467 74 04).