Twee locatiemanagers vakschool voor creatief talent

Eind 2018 zijn Sandra Saris en Frank Kat aangesteld als locatiemanager van SintLucas, vakschool voor vmbo en mbo voor de creatieve industrie. Zij moeten de organisatie een gezamenlijk gezicht geven, met behoud van de sterke punten van hun locaties in Eindhoven en Boxtel.

Veranderingstraject

SintLucas begeleidt creatieve talenten naar een mooie toekomst in de creatieve industrie. De organisatie verzorgt hiertoe vmbo en mbo op twee locaties in Eindhoven en Boxtel. In 2018 is door SintLucas een veranderingstraject in gang gezet om de eigen verantwoordelijkheid van de teams op beide locaties te vergroten en tegelijk de samenwerking en uitwisseling tussen de locaties te stimuleren. Dit traject past bij de strategische koers die door het College van Bestuur in gang is gezet. Voor dit traject is een periode van twee jaar uitgetrokken.

Locatiemanagers

Er was behoefte aan meer aandacht voor de dagelijkse gang van zaken op de locaties om de nog in ontwikkeling zijnde teams te ondersteunen. Daarvoor werd de directiefunctie geherpositioneerd en (voor de duur van twee jaar) versterkt met de nieuwe functie van locatiemanager op beide locaties. Twynstra Gudde Executive Search werd gevraagd voor deze twee functies geschikte kandidaten te zoeken. Complicerend was, dat de opdracht moest worden uitgevoerd in een relatief korte periode van twee maanden middenin de zomervakantie van 2018.

De procedure

Door zowel open te adverteren via Linkedin als direct te zoeken in eigen netwerken en bestanden hebben we diverse passende kandidaten met managementervaring in het onderwijs kunnen vinden. Deze kandidaten hebben gesproken met het College van Bestuur en de directeur HRM en daarna met een vertegenwoordiging van de locaties. Alle gesprekken zijn door ons voorbereid en begeleid. Op grond van deze gesprekken is de keuze gevallen op Sandra Saris en Frank Kat. Volgend op hun benoeming begeleiden wij hen en het bestuur van SintLucas bij de ‚Äėonboarding‚Äô zodat we er zeker van zijn dat de samenwerking optimaal verloopt.

De geselecteerde kandidaten

Sandra Saris is een verfrissende en creatieve leidinggevende met ervaring als locatieleider in het havo/vwo die altijd ziet ‚Äėhoe het ook kan‚Äô. Frank Kat is een inspirerende manager met brede ervaring in het onderwijs. Hij ziet het als zijn missie om de (onderwijs)wereld mooier en beter te maken.

Lees hier een artikel waarin ze verder ingaan op deze rol.

Stichting Carinova, Deventer – Lid raad van toezicht – Bedrijfsvoering / Lid raad van toezicht – Zorg

Op deze vacature kan helaas niet meer worden gereageerd.

Carinova¬†is een grote regionale organisatie op het gebied van¬†wijkverpleging,¬†woonzorg,¬†¬†medische¬†en paramedische behandeling, thuisbegeleiding, huishoudelijke hulp en¬†mantelzorgondersteuning.¬†Het motto ‚ÄėVertrouwd Dichtbij‚Äô is¬†hierbij¬†het uitgangspunt.¬†Ruim 3500 medewerkers en meer dan 1000¬†vrijwilligers zetten zich dagelijks in om professionele, persoonsgerichte zorg, behandeling¬†en ondersteuning te bieden aan circa 15.000 cli√ęnten.¬†Carinova, met een omzet van¬†ruim ‚ā¨ 110 miljoen, is hoofzakelijk werkzaam in¬†de regio¬†Zuidwest en Noord Overijssel. Dit¬†kerngebied¬†kent¬†462.00 inwoners.¬†

Carinova kent een collegiaal bestuur met een  tweehoofdige raad van bestuur. Zij geven direct leiding aan een directieteam van zes personen. De directieleden hebben een eigen portefeuille op het gebied van zorg, bedrijfsvoering en beleidsadvies, sociaal Domein, services en Innovatie en business Control. Binnen de organisaties wordt gewerkt vanuit het principe van zelforganisatie. Carinova teams werken in hoge mate zelfstandig en worden gefaciliteerd door de organisatie en ondersteund door teamcoaches. 

De cli√ęnten staan centraal, hun wensen en mogelijkheden¬†komen¬†op de eerste plaats.¬†Uitgangspunten daarbij zijn de eigen mogelijkheden, verantwoordelijkheden en zelfregie.¬†In het meerjarenbeleidsplan 2019-2021 heeft¬†Carinova¬†haar doelstellingen geformuleerd.¬† Als¬†innovatieve organisatie¬†stippelt zij daarmee¬†de vernieuwing in de zorg¬†uit.¬†¬†

Datgeen wat Carinova wil bereiken kan worden samengevat in vijf speerpunten: 

 • goed¬†thuis wonen¬†
 • goed¬†wonen met zorg en behandeling¬†
 • nieuw¬†denken en doen¬†
 • samen¬†sterker in de regio¬†
 • aan¬†de slag: werken bij¬†Carinova¬†

Dit alles onder het¬†al¬†eerder genoemde¬†motto ‚ÄúCarinova:¬†vertrouwd dichtbij‚ÄĚ.¬†¬†

Voor meer informatie over Carinova verwijzen wij naar de website www.carinova.nl.  

De raad van toezicht

Positie raad van toezicht 

De raad van toezicht heeft in 2018 een Toezichtsvisie en Toezichtskader vastgesteld. Daarin worden de visie op toezicht, het toezichtkader en de inrichting van het toezicht geregeld.  

Gelet op de vele uitdagingen die organisaties als Carinova blijven tegenkomen treedt de raad van toezicht, naast een rol als toezichthouder en werkgever, ook nadrukkelijk op als sparringpartner van de raad van bestuur. De raad kent de volgende commissies die het bestuur adviseren en ondersteunen voor een specifiek deelterrein: 

 • auditcommissie¬†
 • commissie¬†kwaliteit en veiligheid¬†
 • remuneratie¬†en¬†governance¬†commissie.¬†

De raad van toezicht van¬†Carinova¬†onderschrijft de uitgangspunten en inhoud van de¬†Zorgbrede¬†Governancecode¬†2017 en verwacht dan ook van haar leden het vermogen dit te vertalen naar hun eigen handelen.¬†De raad van toezicht heeft daarbij een cultuur ontwikkeld waarbij regelmatig wordt stilstaan bij het eigen functioneren en na afloop van iedere vergadering wordt het vergaderproces ge√ęvalueerd.¬†

Bij de bezoldiging van zowel raad van bestuur als raad van toezicht wordt de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de aanbeveling hieromtrent van de NVTZ als grondslag gebruikt.  

Het profiel Algemeen

De raad van toezicht van Carinova bestaat op dit moment uit zes leden en is samengesteld volgens een zogenaamde profielenmix.  

Dit is een samenstel van profielen waarmee de raad zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies en taken vertaalt in hiervoor noodzakelijke dan wel wenselijke kennis en kunde, ervaring en vaardigheden. Naast deze functionele aspecten kent de profielenmix ook nog persoonsgebonden en teamgebonden aspecten. 

De algemene functionele- aspecten voor elk lid van de raad van toezicht van Carinova hebben grofweg betrekking op: 

 • ervaring: relevante (bestuurlijke) ervaring en inzicht in en visie op de positie en verantwoordelijkheid van de toezichthouder¬†
 • kennis: in staat om op strategisch niveau inbreng te leveren¬†
 • vaardigheden: in de rol van toezichthouder de balans weten te vinden tussen afstand (toezicht) en betrokkenheid (sparringpartner en adviseur)¬†
 • houding¬†en gedrag: in algemene zin maatschappelijk betrokken en meer specifiek betrokken bij/affiniteit met de zorg zoals door¬†Carinova¬†wordt geleverd. Ook een¬†teamplayer¬†
 • praktisch: voldoende tijd beschikbaar (kunnen) stellen.

Wegens het aflopen van hun termijn vertrekken binnenkort twee leden van de raad van toezicht. Daarmee ontstaan er twee vacatures in de raad. Volgend jaar vertrekt nog een lid wegens het verstrijken van de maximale termijn, waarbij geen opvolging is voorgenomen. De raad zal dan bestaan uit vijf leden. De vacatures die nu ontstaan worden beide ingevuld. Een nieuwe mix bij de gewenste profielen is daarom als volgt vastgesteld: 

 • financi√ęle¬†kennis, bij voorkeur ingebed in een brede bedrijfsvoeringervaring; neemt zitting in de auditcommissie¬†
 • kennis¬†van de zorg in zijn algemeenheid, bij voorkeur vanuit een bestuurlijke invalshoek; neemt zitting in de commissie kwaliteit en veiligheid¬†
 • binding¬†met de regio waarin¬†Carinova¬†werkzaam is. Daarbij kan worden gedacht aan kandidaten die goed zijn ingevoerd in de (politiek) bestuurlijke netwerken in de regio. Deze kwalificatie kan terugkomen in combinatie met een van de vorige twee kwalificaties.¬†

Profiel bedrijfsvoering

Met betrekking tot deze vacature komen, naast de hiervoor genoemde algemene aspecten, de volgende specifieke aspecten naar voren: 

 • bedrijfs- en/of financieel economische achtergrond (opleiding en werkervaring) en bij voorkeur kennis en ervaring binnen de context van de zorg¬†
 • brede¬†financi√ęle kennis en (bestuurlijke) ervaring¬†
 • relevante¬†kennis van en ervaring met overige facetten van bedrijfsvoering¬†
 • affiniteit¬†met ICT.

Profiel zorg

Met betrekking tot deze vacature komen, naast de hiervoor genoemde algemene aspecten, de volgende specifieke aspecten naar voren: 

 • brede¬†kennis van de wereld van de gezondheidszorg, bij voorkeur op bestuurlijk niveau. Bekend met de complexiteit van de geldende wet- en regelgeving en de effecten daarvan op organisaties als¬†Carinova¬†
 • bewust¬†van de noodzaak van kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie en ervaring met de¬†governance-aspecten op dit terrein.¬†

Binding met de regio

Er is geen aparte vacature voor een toezichthouder die louter en alleen valt onder deze noemer binding met de regio. Echter, gelet op haar positie binnen de regio, is voor Carinova binding met die regio van groot belang. Zeker ook binnen de raad van toezicht. Daarom wordt van één van de kandidaten verwacht dat deze beschikt over de gewenste binding met (politiek) bestuurlijke netwerken in de regio, zonder dat dit kan leiden tot enige vorm van belangenconflict. Dus eerder weten hoe het werkt dan daarin werkzaam zijn. 

De procedure

Een selectiecommissie uit de raad van toezicht, aangevuld met een lid van de raad van bestuur als adviseur, is belast met de werving en selectie van kandidaten. Ook de COR heeft het recht advies uit te brengen ten aanzien van de eindkandidaten. 

Bij dit proces wordt de commissie ondersteund door Dick Webbink, associate partner Twynstra Gudde Executive Search. 

Uw sollicitatie naar deze vacature (cv¬†en motivatie) kunt u per¬†e-mail¬†zenden naar¬†dwe@tg.nl, onder vermelding van ‚Äėvacatures¬†Carinova‚Äô. Ook voor nadere informatie kunt u bij hem terecht. Hij is bereikbaar op zijn mobiele nummer 06¬†52¬†31¬†26¬†22.¬†¬†

Gelet op de komende zomerperiode is het gewenst dat u in uw brief ook aangeeft wanneer u vanwege vakantie niet aanwezig bent.