Op deze vacature kan helaas niet meer worden gereageerd.

Carinova is een grote regionale organisatie op het gebied van wijkverpleging, woonzorg,  medische en paramedische behandeling, thuisbegeleiding, huishoudelijke hulp en mantelzorgondersteuning. Het motto ‘Vertrouwd Dichtbij’ is hierbij het uitgangspunt. Ruim 3500 medewerkers en meer dan 1000 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om professionele, persoonsgerichte zorg, behandeling en ondersteuning te bieden aan circa 15.000 cliënten. Carinova, met een omzet van ruim € 110 miljoen, is hoofzakelijk werkzaam in de regio Zuidwest en Noord Overijssel. Dit kerngebied kent 462.00 inwoners. 

Carinova kent een collegiaal bestuur met een  tweehoofdige raad van bestuur. Zij geven direct leiding aan een directieteam van zes personen. De directieleden hebben een eigen portefeuille op het gebied van zorg, bedrijfsvoering en beleidsadvies, sociaal Domein, services en Innovatie en business Control. Binnen de organisaties wordt gewerkt vanuit het principe van zelforganisatie. Carinova teams werken in hoge mate zelfstandig en worden gefaciliteerd door de organisatie en ondersteund door teamcoaches. 

De cliënten staan centraal, hun wensen en mogelijkheden komen op de eerste plaats. Uitgangspunten daarbij zijn de eigen mogelijkheden, verantwoordelijkheden en zelfregie. In het meerjarenbeleidsplan 2019-2021 heeft Carinova haar doelstellingen geformuleerd.  Als innovatieve organisatie stippelt zij daarmee de vernieuwing in de zorg uit.  

Datgeen wat Carinova wil bereiken kan worden samengevat in vijf speerpunten: 

 • goed thuis wonen 
 • goed wonen met zorg en behandeling 
 • nieuw denken en doen 
 • samen sterker in de regio 
 • aan de slag: werken bij Carinova 

Dit alles onder het al eerder genoemde motto “Carinova: vertrouwd dichtbij”.  

Voor meer informatie over Carinova verwijzen wij naar de website www.carinova.nl.  

De raad van toezicht

Positie raad van toezicht 

De raad van toezicht heeft in 2018 een Toezichtsvisie en Toezichtskader vastgesteld. Daarin worden de visie op toezicht, het toezichtkader en de inrichting van het toezicht geregeld.  

Gelet op de vele uitdagingen die organisaties als Carinova blijven tegenkomen treedt de raad van toezicht, naast een rol als toezichthouder en werkgever, ook nadrukkelijk op als sparringpartner van de raad van bestuur. De raad kent de volgende commissies die het bestuur adviseren en ondersteunen voor een specifiek deelterrein: 

 • auditcommissie 
 • commissie kwaliteit en veiligheid 
 • remuneratie en governance commissie. 

De raad van toezicht van Carinova onderschrijft de uitgangspunten en inhoud van de Zorgbrede Governancecode 2017 en verwacht dan ook van haar leden het vermogen dit te vertalen naar hun eigen handelen. De raad van toezicht heeft daarbij een cultuur ontwikkeld waarbij regelmatig wordt stilstaan bij het eigen functioneren en na afloop van iedere vergadering wordt het vergaderproces geëvalueerd. 

Bij de bezoldiging van zowel raad van bestuur als raad van toezicht wordt de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de aanbeveling hieromtrent van de NVTZ als grondslag gebruikt.  

Het profiel Algemeen

De raad van toezicht van Carinova bestaat op dit moment uit zes leden en is samengesteld volgens een zogenaamde profielenmix.  

Dit is een samenstel van profielen waarmee de raad zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies en taken vertaalt in hiervoor noodzakelijke dan wel wenselijke kennis en kunde, ervaring en vaardigheden. Naast deze functionele aspecten kent de profielenmix ook nog persoonsgebonden en teamgebonden aspecten. 

De algemene functionele- aspecten voor elk lid van de raad van toezicht van Carinova hebben grofweg betrekking op: 

 • ervaring: relevante (bestuurlijke) ervaring en inzicht in en visie op de positie en verantwoordelijkheid van de toezichthouder 
 • kennis: in staat om op strategisch niveau inbreng te leveren 
 • vaardigheden: in de rol van toezichthouder de balans weten te vinden tussen afstand (toezicht) en betrokkenheid (sparringpartner en adviseur) 
 • houding en gedrag: in algemene zin maatschappelijk betrokken en meer specifiek betrokken bij/affiniteit met de zorg zoals door Carinova wordt geleverd. Ook een teamplayer 
 • praktisch: voldoende tijd beschikbaar (kunnen) stellen.

Wegens het aflopen van hun termijn vertrekken binnenkort twee leden van de raad van toezicht. Daarmee ontstaan er twee vacatures in de raad. Volgend jaar vertrekt nog een lid wegens het verstrijken van de maximale termijn, waarbij geen opvolging is voorgenomen. De raad zal dan bestaan uit vijf leden. De vacatures die nu ontstaan worden beide ingevuld. Een nieuwe mix bij de gewenste profielen is daarom als volgt vastgesteld: 

 • financiële kennis, bij voorkeur ingebed in een brede bedrijfsvoeringervaring; neemt zitting in de auditcommissie 
 • kennis van de zorg in zijn algemeenheid, bij voorkeur vanuit een bestuurlijke invalshoek; neemt zitting in de commissie kwaliteit en veiligheid 
 • binding met de regio waarin Carinova werkzaam is. Daarbij kan worden gedacht aan kandidaten die goed zijn ingevoerd in de (politiek) bestuurlijke netwerken in de regio. Deze kwalificatie kan terugkomen in combinatie met een van de vorige twee kwalificaties. 

Profiel bedrijfsvoering

Met betrekking tot deze vacature komen, naast de hiervoor genoemde algemene aspecten, de volgende specifieke aspecten naar voren: 

 • bedrijfs- en/of financieel economische achtergrond (opleiding en werkervaring) en bij voorkeur kennis en ervaring binnen de context van de zorg 
 • brede financiële kennis en (bestuurlijke) ervaring 
 • relevante kennis van en ervaring met overige facetten van bedrijfsvoering 
 • affiniteit met ICT.

Profiel zorg

Met betrekking tot deze vacature komen, naast de hiervoor genoemde algemene aspecten, de volgende specifieke aspecten naar voren: 

 • brede kennis van de wereld van de gezondheidszorg, bij voorkeur op bestuurlijk niveau. Bekend met de complexiteit van de geldende wet- en regelgeving en de effecten daarvan op organisaties als Carinova 
 • bewust van de noodzaak van kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie en ervaring met de governance-aspecten op dit terrein. 

Binding met de regio

Er is geen aparte vacature voor een toezichthouder die louter en alleen valt onder deze noemer binding met de regio. Echter, gelet op haar positie binnen de regio, is voor Carinova binding met die regio van groot belang. Zeker ook binnen de raad van toezicht. Daarom wordt van één van de kandidaten verwacht dat deze beschikt over de gewenste binding met (politiek) bestuurlijke netwerken in de regio, zonder dat dit kan leiden tot enige vorm van belangenconflict. Dus eerder weten hoe het werkt dan daarin werkzaam zijn. 

De procedure

Een selectiecommissie uit de raad van toezicht, aangevuld met een lid van de raad van bestuur als adviseur, is belast met de werving en selectie van kandidaten. Ook de COR heeft het recht advies uit te brengen ten aanzien van de eindkandidaten. 

Bij dit proces wordt de commissie ondersteund door Dick Webbink, associate partner Twynstra Gudde Executive Search. 

Uw sollicitatie naar deze vacature (cv en motivatie) kunt u per e-mail zenden naar dwe@tg.nl, onder vermelding van ‘vacatures Carinova’. Ook voor nadere informatie kunt u bij hem terecht. Hij is bereikbaar op zijn mobiele nummer 06 52 31 26 22.  

Gelet op de komende zomerperiode is het gewenst dat u in uw brief ook aangeeft wanneer u vanwege vakantie niet aanwezig bent.