Doordat een van de leden van de raad van functie verandert, waarbij een conflict of interest mogelijk is, treedt zij op korte termijn terug en ontstaat er een vacature in de raad van toezicht (rvt) van de Kessler Stichting. Het betreft hier een vacature met het profiel zorg/sociaal domein en affiniteit met bedrijfsvoering. 

Algemeen

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. De raad van toezicht heeft twee hoofdtaken, te weten: 

 • integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Kessler Stichting 
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur/bestuurder ten aanzien van de hoofdlijnen van het beleid. 

Naast haar formele hoofdtaken waarderen de raad van toezicht en de bestuurder het om van gedachte te wisselen over hoe de doelstelling van de Kessler Stichting op een vraaggestuurde manier kan worden ingevuld kijkend naar de veranderende samenleving, de transitie in de zorg en het financiële kader waarin de Kessler Stichting opereert. 

Kenmerken van deze raad van toezicht zijn: 

 • actief toezicht, goede verhouding en regelmatig overleg met OR/CR/MT 
 • onafhankelijkheid: onafhankelijk van partijen en onafhankelijk van geest (functioneel kritisch) 
 • advies c.q. sparringpartnerrol 
 • kritische distantie én betrokkenheid 
 • maatschappelijk betrokken 
 • goede onderlinge verhoudingen. 

De raad vergadert op dit moment 6 keer per jaar, de Audit Commissie 5 keer per jaar en de commissie Kwaliteit en Veiligheid 2 keer per jaar. De toezichthouder met het profiel zorg/sociaal domein (met affiniteit met bedrijfsvoering) maakt deel uit van de Audit Commissie. De Remuneratie commissie komt bijeen wanneer nodig. De raad evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. De leden ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden.   

Specifiek 

Profielschets Lid raad van toezicht met aandachtsgebied zorg/sociaal domein en affiniteit met bedrijfsvoering: 

Kennis en ervaring: 

 • een opleiding op academisch niveau, bij voorbeeld bestuurskunde, bestuursrecht of bedrijfskunde in relatie tot de gezondheidszorg 
 • Ruime ervaring in de gezondheidszorg en/of het sociaal domein vanuit een strategisch/bestuurlijk perspectief; Dit kan als bestuurder of directeur, liefst binnen een maatschappelijke organisatie; actuele kennis van relevante financieringsstromen, aanbestedingsprocessen en ketensamenwerking. Affiniteit met bedrijfsvoering 
 • (politiek-) bestuurlijke affiniteit en oog voor besturings- en besluitvormingsprocessen 
 • ervaring met governancevraagstukken, al of niet vanuit een positie als toezichthouder 
 • kandidaten met zowel een profit als een non-profit achtergrond kunnen reflecteren. 

 Daarnaast geldt: 

Competenties en drijfveren: 

 • analytisch vermogen: stellen van kritische vragen ten aanzien van inhoud en proces en kunnen doorvragen wanneer meer informatie nodig is om een goed oordeel te kunnen vellen 
 • oordeelsvorming: nuchter, met beide benen op de grond, feitelijke en inhoudelijke benadering van vraagstukken 
 • stevig, met een rechte rug 
 • integer, betrouwbaar en met de nodige zelfreflectie 
 • er plezier in hebben om als toezichthouder deel uit te maken van een organisatie die op een zeer dynamische en professionele wijze haar plek invult in een snel veranderende samenleving 
 • een echte teamspeler willen zijn 
 • affiniteit met de doelgroep van de Kessler Stichting. 

Organisatie en planning  

De Kessler Stichting laat zich bij de invulling van deze vacature ondersteunen door Twynstra Gudde Executive Search in de persoon van Dick Webbink, associate partner. Als u informatie wilt hebben over de functie of de procedure, kunt u met hem bellen op 06-52312622. Als u wilt solliciteren stuurt u een e-mail naar dwe@tg.nl met zowel een actueel CV als een korte motivatie van uw sollicitatie. Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website van de Kessler Stichting www.kesslerstichting.nl. of op tg-es.nl . 

De formele benoeming van de nieuwe toezichthouder zal plaatsvinden in de rvt-vergadering van 2 oktober 2019. Daaraan voorafgaand vinden alle noodzakelijke oriënterende en selectiegesprekken plaats. Wij verzoeken u bij uw sollicitatie aan te geven wanneer u met vakantie bent.